วันที่   28   ธันวาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีวิชัย 09.00-16.30   - ประชุมตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ  4  น.ส.อรอุษา มูสิเกิด