วันที่   6   มกราคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีสุราษฎร์ 3 08.30-16.30   - เชิญประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์สอบ  30  นางจิตติพร ปรีชา
บุญรักษา 08.30-16.30   - สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ  10  นางสาวสุภาพร สามี