วันที่   24   ธันวาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีวิชัย 08.30-16.30   - การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานราชการ  15  นางสาวชัชดา ทับเที่ยง