วันที่   20   ธันวาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีวิชัย 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  8  นางสุกัญญา แพรกปาน