วันที่   21   ธันวาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีสุราษฎร์ 3 08.30-13.00   - ประชุมเตรียมความพร้อมONET  13  นางจิตติพร ปรีชา
ศรีวิชัย 08.30-14.00   - ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  12  นางปราณี ลิกขะไชย