วันที่   29   ธันวาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีสุราษฎร์ 3 08.30-16.30   - ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมเพื่อการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (RT, NT, ONET) ปีการศึกษา 2565 สาระการเรียนรู้ ผ่านระบบ Zoom  13  นางจิตติพร ปรีชา
ศรีวิชัย 12.00-16.30   - ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมเพื่อการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ ONET ปีการศึกษา 2565 สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ Zoom  3  นางจิตติพร ปรีชา
บุญรักษา 12.00-16.30   - ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมเพื่อการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ ONET ปีการศึกษา 2565 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านระบบ Zoom  5  นางจิตติพร ปรีชา
ศรีวิชัย 08.30-11.00   -  ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมเพื่อการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (RT, NT, ONET) ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ Zoom  5  นางจิตติพร ปรีชา