วันที่   23   ธันวาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีวิชัย 09.00-12.00   - ประชุมออกข้อสอบกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์  10  นางสาวชลธี คะเชนทร์
บุญรักษา 08.30-14.00   - ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  10  นางปราณี ลิกขะไชย