วันที่   27   ธันวาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีสุราษฎร์ 3 08.30-14.00   - ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  11  นางปราณี ลิกขะไชย