วันที่   16   ธันวาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีสุราษฎร์ 3 09.00-16.30   - ประชุมกรรมการตัดสินกลุ่มสาระ  80  นางวรรณดี ชาญณรงค์
ศรีวิชัย 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการสาระวิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)  10  นางวรรณดี ชาญณรงค์