วันที่   14   ธันวาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีสุราษฎร์ 3 09.00-16.30   - ประชุมกลุ่มสาระงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  80  นางวรรณดี ชาญณรงค์