วันที่   13   ธันวาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีสุราษฎร์ 3 08.30-16.30   - ประชุมกลุ่มสาระงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  80  นางวรรณดี ชาญณรงค์
ศรีวิชัย 09.00-12.00   - ประชุมกลุ่มสาระงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  20  นางวรรณดี ชาญณรงค์