วันที่   6   ธันวาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีสุราษฎร์ 3 09.00-16.30   - พิจารณากลั่นกรองการก่อตั้งงบประมาณ พ.ศ.2567  20  นางสาวจุฑามาศ สวัสดี