วันที่   7   ธันวาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีสุราษฎร์ 3 08.30-13.00   - จัดทำแฟ้มประวัติ ก.ค.ศ.16  14  นางสาวสุภาพร สามี
บุญรักษา 08.30-16.30   -  เตรียมรับการประเมินเลื่อนวิทยะฐานะด้าน 1-2  2  นางจิตติพร ปรีชา
ศรีสุราษฎร์ 3 14.00-16.30   - ประชุมประธาน/เลขา กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70  40  นางสาวชลธี คะเชนทร์
ศรีวิชัย 09.00-12.00   - ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ทั่วประเทศครั้งที่ 9/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting  12  นางกาญจนาภรณ์ ทองแท่น