วันที่   2   ธันวาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
บุญรักษา 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการการจัดทำสูจิบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565  8  นางสาวชลธี คะเชนทร์