วันที่   1   ธันวาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
บุญรักษา 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการจัดทำสูจิบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565  8  นางสาวชลธี คะเชนทร์
ศรีสุราษฎร์ 3 09.00-16.30   - ประชุมจัดตั้งงบประมาณ  20  นางสาววารี ลิกขะไชย