วันที่   8   ธันวาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
บุญรักษา 08.30-16.30   -  - ประเมินด้านที่ 1และด้านที่ 2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  6  นางจิตติพร ปรีชา
ศรีวิชัย 10.00-16.00   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 7 ประจำปี 2566 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  5  นางนิภา กิตติพลจักร