วันที่   28   ตุลาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีสุราษฎร์ 3 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2566 สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1  15  นางลิลดา เจริญสุข
บุญรักษา 09.00-12.00   - ประชุมตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2  15  นางศศิธร พรัดมะลิ