วันที่   27   ตุลาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีสุราษฎร์ 3 08.30-16.30   - ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา มรส.  15  นางกาญจนา เดชอรุณ
บุญรักษา 08.30-16.30   - ประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  15  น.ส.สุรัสวดี หนูรักษา