วันที่   26   ตุลาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
บุญรักษา 08.30-16.30   - ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา มรส.  12  นางกาญจนา เดชอรุณ