วันที่   25   ตุลาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
บุญรักษา 08.30-16.30   - ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา มรส.  12  นางกาญจนา เดชอรุณ
ศรีสุราษฎร์ 3 13.00-16.30   - ประชุมสร้างความเข้าใจฯ ระเบียบกองทุนการสร้างขวัญและกำลังใจฯ ผ่านระบบ Zoom Meeting  14  นางกาญจนาภรณ์ ทองแท่น