วันที่   19   ตุลาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
บุญรักษา 09.00-13.00   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดเรียงลำดับโรงเรียนที่มีความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  11  นางสาวจุฑามาศ สวัสดี