วันที่   18   ตุลาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีสุราษฎร์ 3 08.30-16.30   - นำเสนอผลการขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการศึกษา  45  นางกาญจนาภรณ์ ทองแท่น