วันที่   11   ตุลาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีวิชัย 14.00-16.30   - พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ  9  นางสุกัญญา แพรกปาน
ศรีวิชัย 09.00-13.00   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)  10  นายจักรวสุ ภูวสุสมบัติ
ศรีสุราษฎร์ 3 08.30-13.00   - จัดทำทะเบียนประวัติ กคศ.16 ข้าราชการครูบรรจุใหม่  30  นายจักรวสุ ภูวสุสมบัติ