วันที่   7   ตุลาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
บุญรักษา 09.00-12.00   - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  5  นางสาวจุฑามาศ สวัสดี
ศรีวิชัย 13.00-16.30   - ประชุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  2  นางกาญจนา เดชอรุณ