วันที่   6   ตุลาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีสุราษฎร์ 3 09.00-16.00   - ประชุมกลุ่มนิเทศฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  15  นางศศิธร พรัดมะลิ