วันที่   17   ตุลาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีวิชัย 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)  10  นายจักรวสุ ภูวสุสมบัติ
ศรีสุราษฎร์ 3 12.00-16.30   - เตรียมนำเสนอผลการขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการศึกษา ของ ผอ.สพป.  45  นางกาญจนาภรณ์ ทองแท่น
บุญรักษา 08.30-16.30   - นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาบริหารการศึกษา มรส.  12  นางกาญจนา เดชอรุณ
ศรีสุราษฎร์ 3 08.30-11.00   - ปฐมนิเทศนักศึกษาป.โท สาขาการบริหารการศึกษา มรส.ฝึกประสบการณ์  12  นางกาญจนา เดชอรุณ