วันที่   5   ตุลาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีสุราษฎร์ 3 08.30-16.30   - ประชุมพุธเช้า และประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  15  นางกาญจนาภรณ์ ทองแท่น