วันที่   3   ตุลาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ศรีสุราษฎร์ 3 13.00-16.00   - รับรายงานตัวครูบรรจุใหม่  30  นางสาวชัชดา ทับเที่ยง
ศรีวิชัย 08.30-12.00   - ประชุมการใช้งานระบบ DPA  4  นางกาญจนา เดชอรุณ